Voorwaarden verkrijgen van het keurmerk

1. Wij hanteren de wettelijke, door de overheid voorgeschreven eisen die zijn vastgelegd in de NEN-normen.

2. Wij werken met normen die niet wettelijk zijn verplicht, maar door ons en de overheid wel als wenselijk geacht worden.

3. Het keurmerk wordt u aangereikt wanneer u minimaal aan de wettelijk verplichte eisen voldoet en er aantoonbaar gestreefd wordt naar naleving van de wenselijke normen.

4. Het keurmerk wordt één jaar aan u toegekend. Iedere nieuwe peilcontrole zal tot een nieuwe beoordeling leiden.

5. Bij controle waar verbeterpunten worden opgemerkt is het mogelijk om deze verbeterpunten door te voeren en een tussentijdse herbeoordeling aan te vragen. Herbeoordeling is niet bij het abonnement inbegrepen, maar wordt apart in rekening gebracht. U krijgt op uw verzoek een prijsopgave van ons. Herbeoordeling is niet verplicht. Het volgende controlepunt kan u kosteloos het keurmerk opleveren.

 

Onze tarieven

1. Wij hanteren een unieke manier van afrekening: € 2.00 per kind per jaar. Dit geeft iedere school de kans om zonder hoge kosten de risico’s in kaart te krijgen. Een rekenvoorbeeld: 235 leerlingen in 2012/2013 betekent 235 x € 2.00 = € 470.00 voor dat jaar.
2. Het uurtarief voor inkoop buiten abonnement is € 85.00 per uur exclusief reis- en opstartkosten. De reis- en opstartkosten zijn € 85.00.
3. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

 

Looptijd en opbouw contract

1. De Looptijd van ieder abonnement is 5 jaar. De ingangdatum is de datum van aanmelding.

2. Een keer per 5 jaar wordt er een nulmeting verricht. Fysiek bij u op lokatie in overleg met uw verantwoordelijke betrokkene(n)

3. De nulmeting is een zeer intensieve meting die bijzonder breed alle risico onderwerpen vastlegt.

4. De volgende metingen zullen digitaal worden afgenomen en ondersteund. De digitale meting is even breed, maar fysiek minder intensief en vormt de 'spaarpot' voor de intensieve nulmeting.

5. Bij iedere jaarlijkse meting wordt het nieuwe aantal kinderen vastgesteld ten behoeve van de abonnementskosten van het nieuwe jaar.

 

Positief controlebeleid

1. Iedere controle heeft als inzet het voorkomen van leed door het tijdig/preventief in kaart brengen van de risico’s.

2. Iedere controle heeft als doelstelling om verbeterpunten te benoemen en zich te richten op de oplossing die hierbij past.

3. U bespaart op kosten doordat we in oplossingen meedenken en adviseren in keuzes die voor u het meest voordelig zijn.

4. U bespaart op kosten middels de unieke afrekenmethode voor deze brede controle.

 

Inbegrepen voor leden

1. Jaarlijkse controle en advies

2. Het gebruik van onze digitale oplossingen ten behoeve van (bijvoorbeeld) registratie van inspecties die wettelijk verplicht zijn om in logboeken vast te leggen.

3. Het goedkoper inkopen van diensten om verbeterpunten te realiseren. Middels onze geselecteerde bedrijven gespecialiseerd in onderhoudswerkzaamheden die bij controle worden opgemerkt.

4. Een keurmerk sticker om uiting te geven aan uw juiste aanpak.

5. Een keurmerk vermelding bij ons op de site om uw organisatie te profileren.

6. Meeliften op reductie of teruggave van uw inleg van het lidmaatschap door verzekeraars. Buitenbouw is in gesprek met diverse verzekeraars om het voordeel wat de verzekeraar zal opmerken bij verbetering van naleving van veiligheidseisen te delen met u. De ziektekosten verzekering zal in de nabije toekomst een gezondheidsverzekering moeten worden wat betreft de overheid. Wij bemiddelen nu voor u om verzekeraars te bewegen om uit hun preventiepot hier het voortouw in te nemen. Bij positief besluit vanuit de verzekeraars zal dit voordeel bij u worden neergelegd en zal de kosten minimaliseren of zelfs gratis maken.


Controlepunten

De controlepunten zijn:

1. Veiligheid zandbakken*

2. Veiligheid speeltoestellen*

3. Veiligheid valdemping*

4. Veiligheid afsluitbaarheid

5. Veiligheid bomen*

6. Veiligheid Hygiëne vuilopslag*

7. Veiligheid gelijkmatigheid verhardingen*

8. Veiligheid reactie bij ongeval

9. Strooibeleid en hygiëne van het buitenterein

10. Veiligheid overig groen

11. Veiligheid overige objecten (vlaggenmasten, kunstobjecten, ed.)

12. Hygiëne gemengde riolen (kolkinspectie)*

 

*wettelijk verplichte controlepunten


Elke beheerder is wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige omgeving. Alle niet in NEN vastgelegde normen moeten hierdoor ook als zeer wenselijk worden gezien.